Priorita 4 - Kraj blanických rytířů

14.říjen 2008 14:14:57

Opatření 4.1. Rozvoj služeb pro cestovní ruch, 4.1.2. Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu (GS Program na podporu rozvoje regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor ve Středočeském kraji na období 2004–2006)

Název projektu: Kraj blanických rytířů
Žadatel: ZO ČSOP Vlašim
Partneři: Město Vlašim, obec Pravonín, obec Kamberk, obec Kondrac, obec Načeradec, obec Jankov, Muzeum Podblanicka, Nadace Partnerství, Marie Baborová, Josef Přitasil
Struktura financování:
Celkové náklady projektu: 2 979 780 Kč
Prostředky z EU (ERDF): 2 011 352 Kč
Prostředky ze státního rozpočtu: 670 450 Kč
Vlastní zdroje: 297 978 Kč

Řešený problém a cíle projektu:
Oblast kolem bájné hory Blaník má díky svým přírodním podmínkám i historickým památkám ve spojení se známou legendou o blanických rytířích potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Ten ale v minulosti nebyl dostatečně využíván a koncepčně propagován. Díky aktivitám některých neziskových organizací a města Vlašimi se tato situace v posledních letech začala zlepšovat, přičemž zlomovým okamžikem byla možnost využití finanční podpory z fondů EU na rozvoj cestovního ruchu. Projekt "Rekonstrukce kulturní památky – vlašimského zámeckého parku" umožnil nově využít do té doby nefunkční historické objekty v zámeckém parku ve Vlašimi a rozšířit tamější služby pro turisty. Ke zlepšení podmínek pro cyklo- a pěší turistiku v regionu došlo realizací projektu Po stopách blanických rytířů na kole i pěšky. Oba jmenované projekty byly financované z programu SROP, opatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu. Z národních a evropských dotací bylo také financováno nové informační centrum v Louňovicích pod Blaníkem (program Leader ČR) a naučná stezka kolem obce Jankov, místa největší bitvy v době třicetileté války na našem území (Leader+). Na základě těchto úspěšných projektů a aktivit v oblasti cestovního ruchu bylo nutné začít uvažovat také o efektivním marketingu. Cílem dalšího projektu proto bylo vytvořit a realizovat koncepční propagaci nově definovaného regionu Kraje blanických rytířů na bázi rozvoje šetrného cestovního ruchu, vlídného k přírodě i místním obyvatelům.
Projekt a jeho výstupy:
S cílem zvýšit návštěvnost regionu efektivním marketingem bylo nutné realizovat několik oblastí aktivit. První z nich byla tvorba nezaměnitelné image regionu s využitím fenoménu blanických rytířů ve slovní a grafické podobě. Byla tak vytvořena základní podoba propagačních materiálů představujících město Vlašim, Vlašimský zámecký park a Kraj blanických rytířů. Dále došlo k rozšíření nabídky informačních materiálů společně s nastavením relevantních distribučních cest podle potřeb cílových skupin a jejich spotřebního chování. Vznikl propagační materiál prezentující lokální cyklistický okruh zapojený v rámci páteřní trasy Greenways Praha–Vídeň, série propagačních letáků partnerských obcí, propagační brožura Zajímavá místa okolo Blaníka a propagační leták se zaměřením na možnosti postižených občanů při trávení volného času v regionu (seznam přístupných míst, ubytoven, sociálních zařízení apod.). Tyto základní propagační materiály budou doplněny výrobou závěsných kalendářů, sadou pohlednic a samolepy s logem. Distribuce bude zajištěna na třech úrovních: v Praze (především v IC), v různých oblastech ČR (především v jižních Čechách podél cyklotrasy Greenways Praha–Vídeň) a v regionu Posázaví. Pro umístění propagačních letáků u partnerů a v IC okolních regionů budou vyrobeny a nakoupeny stojánky. Dále jsou vyvíjeny aktivity v oblasti tvorby nezaměnitelné prezentace v médiích s cílem upoutat pozornost cílových skupin. Jsou otiskovány inzeráty v odborných médiích zaměřených na turistiku a na webových stránkách. Zároveň jsou zveřejňovány série článků v tisku a informace v rozhlase představující Kraj blanický rytířů jako atraktivní turistický region. Cíl prezentovat region jak odborné, tak široké veřejnosti si klade i účast na veletrhu Regiontour. V neposlední řadě hraje velkou roli zajištění široké a kvalitní informovanosti o regionu s využitím internetu. Za tímto účelem byly vytvořeny webové stránky www.blanicti-rytiri.cz se všemi potřebnými turistickými informacemi, které vycházejí z nové koncepce tematických materiálů a propojují všechny důležité turistické body. Výstupem projektu je tedy ucelená koncepce propagace od základní image propagace (veletrhy, webové stránky, publicita v tisku) zaměřené na širší cílovou skupinu mimo vlastní území regionu až po sérii tiskových propagačních materiálů distri-buovaných turistům prostřednictvím ubytoven, restaurací, IC a partnerů přímo v regionu a jeho okolí. Projekt spojuje významné atraktivity v regionu, podporuje a prezentuje místní investiční projekty a zapojuje obce do společné propagace regionu.
Doporučení ostatním žadatelům:
"Základním předpokladem pro realizaci propagační kampaně je důkladná znalost způsobů a možností marketingových komunikací. Propagace cestovního ruchu je standardní produktovou kampaní s ověřenými zásadami. Pokud žadatelé nemají zkušenosti, je nutné najmout odborníka, neboť v regionech většinou dochází k nevhodnému mixu využití prostředků, a tím jejich velkému plýtvání, jehož důsledkem je i nižší účinnost kampaně a zasažení malého počtu potenciálních zákazníků – turistů. Častou chybou bývá zaměření jen nebo především na výrobu tiskových materiálů, obrazových nosičů nebo CD-ROMů, často zbytečně nákladných, a opomíjí se to zásadní – zviditelnění regionu a jeho atraktivit prostřednictvím médií."
Kontaktní údaje:
ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel.: 317 845 169
Projektový manažer: Petr Zapletal, tel.: 608 889 506, e-mail: ten.mekcinalbdop@latelpaz
www.blanicti-rytiri.cz

blanicti_1.jpg  blanicti_2.jpg  blanicti_3.jpg   blanicti_4.jpg  


Soubory ke stažení