Priorita 3 - Vzdělávací centrum Pečecka

14.říjen 2008 13:45:38

Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Název projektu: Vzdělávací centrum Pečecka
Žadatel: Dobrovolný svazek obcí Pečecký region
Partneři: Prosperita, o. p. s.
Struktura financování:
Celkové náklady projektu: 15 119 658 Kč
Prostředky z EU (ERDF): 12 096 000 Kč
Prostředky ze státního rozpočtu: 1 209 000 Kč
Vlastní zdroje: 1 814 658 Kč

Řešený problém a cíle projektu:
Pečecký region má ve srovnání s celokrajským průměrem vysokou nezaměstnanost. Zároveň se vyznačuje specifickou vzdělanostní strukturou. Počet vysokoškolsky vzdělaných osob a osob se vzděláním ukončeným maturitou je podprůměrný, naopak převažují osoby vyučené bez maturity či se základním vzděláním. Cílem projektu je proto rozšíření kapacit v regionu v oblasti celoživotního vzdělávání. Nově vybudované vzdělávací centrum je určeno především pro pořádání vzdělávacích aktivit zaměřených na osoby s nižším stupněm vzdělání a na znevýhodněné skupiny obyvatel, převážně na ženy na mateřské dovolené.
Projekt a jeho výstupy:
Pro vybudování vzdělávacího zařízení byla vybrána nevyužívaná obecní budova bývalé školní jídelny, nacházející se ve středu města Pečky. Celkovou rekonstrukcí a vybavením budovy vzniklo vzdělávací centrum s jednou učebnou pro zvyšování počítačové gramotnosti (vybavena 12+1 PC a dataprojektorem), dvěma jazykovými učebnami (s kapacitou dvakrát 16 osob), zasedací místností, kanceláří vedoucího centra a odpočinkovým prostorem (parkoviště, dvorek). Centrum dále nabízí hrací koutek s personálním zajištěním pro děti maminek, které absolvují kurzy. V rámci projektu byla také vytvořena pobočka centra v Nové Vsi I., která je vybavena veřejně přístupným internetem a čtyřmi počítači. Zaměření připravovaných kurzů v nových prostorách bylo konzultováno s partnerem projektu, Prosperitou, o. p. s., který se specializuje na celoživotní vzdělávání. Od začátku roku 2006 probíhají ve vzdělávacím centru kurzy především v oblasti výuky cizích jazyků a zvyšování počítačové gramotnosti. Na pořádání vzdělávacích kurzů počítačové gramotnosti a anglického jazyka pro ženy na mateřské dovolené získal DSO Pečecký region dotaci v programu SROP, opatření 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech (projekt "Potkáme se u Kolína"). Díky realizaci investičního projektu přímo vznikla dvě pracovní místa na poloviční úvazek (účetní, správce budovy) a jedno pracovní místo na plný úvazek (vedoucí centra).
Doporučení ostatním žadatelům:
"Buďte obezřetní při zadávání veřejných zakázek. My máme velice dobrou zkušenost s konzultantskou firmou, jež se touto problematikou zabývá. Pokud možno vše konzultujte s kompetentními úředníky. Vždy je lepší problém hned řešit než ho nechat ,zahnít‘ či uležet a tvářit se, že je vše v pořádku. Pokud je problém živý, vždy jej lze řešit. Je dobré mít v týmu několik specialistů v jednotlivých oborech nebo poradce. Správně připravit zadání např. v oblasti IT je pro laiky oříšek. Absence odborníka v oblasti IT v našem projektovém týmu se projevila jako slabina ve chvíli, kdy vybraná firma na dodávku PC se ukázala jako málo profesionální a odvedla nekvalitní práci. Proveďte průzkum stavu budovy před vyčíslením nákladů. V našem případě stáří a stav rekonstruované budovy přinesly řadu na počátku stěží předvídatelných problémů (zavodněný suterén, špatný stav odkrytých krovů) a s tím související vícenáklady. V závěru realizace projektu nám byly zprostředkujícím subjektem vyřazeny některé drobné výdaje jako neuznatelné. Jednalo se o dovybavení budovy k zajištění její provozuschopnosti (např. tekuté mýdlo na toalety apod.). V porovnání s celkovým rozpočtem projektu se sice jednalo o zanedbatelnou částku (13 tisíc korun), ale kdybychom to zjistili dříve, nemusela tato situace nastat."
Kontaktní údaje:
Dobrovolný svazek obcí Pečecký region, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
Projektová manažerka: Ing. Markéta Pošíková, Tř. Jana Švermy 141, 289 11 Pečky
Tel.: 602 578 297, e-mail: zc.murtneczv@noiger , www.vzcentrum.cz

pecky_1.jpg  pecky_2.jpg  pecky_3.jpg 
pecky_4.jpg


Soubory ke stažení