Priorita 3 - Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji

14.říjen 2008 14:06:53

Opatření 3.3. Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Název projektu
: Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji
Žadatel: Středočeský kraj
Partneři: Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Institut svazu průmyslu ČR, Společnost pro rozvoj Českého krasu, o. s., Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. Komenského, Olivova nadace, Svazek měst a obcí Rakovnicka, Posázaví, o. p. s., Město Mělník, Město Benešov, Město Dobříš, Fokus, o. s., Zahrada, o. s., Srdce Čech, o. p. s., Město Beroun, Město Kladno, Město Mladá Boleslav, Přemyslovy Čechy, o. s., Regionální škola rozvoje venkova, Město Příbram, MAS Podlipansko, o. p. s., MAS Říčansko, o. s., ČSOP Vlašim, Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Central Bohemia Region – European office (zastoupení Středočeského kraje v Bruselu)
Struktura financování:
Celkové náklady projektu: 52 306 504 Kč
Prostředky z EU (ESF): 39 229 878 Kč
Prostředky ze státního rozpočtu: 6 538 313 Kč
Vlastní zdroje: 6 538 313 Kč

Řešený problém a cíle projektu:
Po vstupu České republiky do Evropské unie bylo nutné připravit místní a regionální orgány na čerpání a využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Tento úkol se jevil jako zásadní hlavně ve Středočeském kraji, v němž aktéři regionálního rozvoje neměli ve srovnání s dalšími kraji ČR tolik možností nabýt zkušenosti v dané oblasti v rámci předstupních programů EU. V této souvislosti bylo třeba v kraji vytvořit podmínky pro dostatečnou absorpční kapacitu, tj. schopnost regionálních aktérů zpracovávat a řídit projekty, stejně jako vybudovat kvalitní administrativní kapacity na implementaci programů financovaných z fondů EU. S cílem připravit subjekty na místní a regionální úrovni na efektivní čerpání prostředků EU vypracoval Středočeský kraj projekt, který napomůže zvýšit informovanost, získat vědomosti, dovednosti a odbornou praxi k zpracovávání a řízeníprojektů. Cílem projektu je dále založit a rozvíjet partnerství všech klíčových institucí regionálního rozvoje. Do realizace projektu jsou tak vedle hlavního koordinátora, Středočeského kraje, zapojeni partneři z místní či regionální úrovně.
Projekt a jeho výstupy:
Aktivity projektu vycházejí z Analýzy vzdělávacích potřeb jednotlivých cílových skupin (tj. regionálních a místních aktérů zapojených do přípravy a implementace programů a projektů) a Analýzy komunikačních potřeb, které byly vypracovány hned na začátku projektu. Od zahájení projektu se do jeho realizace postupně zapojilo celkem 24 partnerů z řad nevládních neziskových organizací, vzdělávacích institucí, obcí a měst, svazků obcí. Mezi partnery se zařadila také Krajská hospodářská komora a nově vzniklá Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy. V rámci projektu vzniklo deset pozic tzv. euromanažerů, kteří jsou zaměstnanci partnerských organizací. Role euromanažera spočívá v poskytování a šíření informací o možnostech čerpání finančních prostředků z EU, v poradenství v oblasti přípravy a řízení projektů a ve vytváření tzv. projektového zásobníku (seznamu projektových záměrů) ve spádových regionech. Euromanažeří zároveň spolupracujís krajem na realizaci popisovaného projektu a aktivizují vznik a rozvoj místních partnerství (vytváření místních akčních skupin, pořádání setkání partnerů na místní úrovni apod.). Pro euromanažery a ostatní zástupce subjektů, kteří se účastní řízení projektu, jsou určeny vzdělávací aktivity zaměřené na projektové řízení. V září 2006 byl zahájen rozsáhlý vzdělávací cyklus s cílem proškolit zhruba 280 osob ze Středočeského kraje v oblasti projektového řízení. Cyklus je primárně zaměřen na řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Vzhledem k tomu, že každý projekt by měl vycházet z příslušných regionálních nebo mikroregionálních strategií, přičemž tyto strategie mnohde chybí, byla zpracována a vydána metodika "Strategický plán mikroregionu". Tato metodika má pomoci představitelům obcí a svazků obcí, stejně jako jejich úředníkům orientovat se ve strategickém plánování. Samotní partneři projektu realizují v souladu s cíli projektu širokou škálu aktivit zaměřených především na rozvoj a posílení partnerství jednotlivých regionálních aktérů. Patří mezi ně kulaté stoly, oborová setkání, setkávání partnerů, workshopy, monitoringy, vzdělávání a zahraniční stáže. V roce 2005 proběhly např. semináře "Mikroregion Městecko – prostor pro partnerství a řešení nezaměstnanosti" (pořadatel Krajská hospodářská komora), "Důležitost budování místních partnerství pro sociální integraci" (pořadatel Olivova nadace) či "Jak zvýšit atraktivnost Poděbrad jako lázeňského města" (pořadatel Regionální škola rozvoje venkova). Výstupy z těchto akcí jsou využitelné pro další činnost partnerů a pro budování partnerství v regionech. V rámci projektu byly uspořádány také tři velké konference. V červnu 2005 se konala "1. Středočeská konference o partnerství" se zaměřením na problematiku obcí a mikroregionů a na budování místních partnerství (pořadatel Posázaví, o. p. s.). V prosinci 2005 proběhla "2. Středočeská konference o partnerství", která se věnovala nevládním neziskovým organizacím a jejich partnerské spolupráci (pořadatel Olivova nadace). V dubnu 2006 se pod záštitou středočeského hejtmana, Ing. Petra Bendla, uskutečnila "Celokrajská konference o cestovním ruchu", která informovala mj. o možnosti využívání prostředků EU k rozvoji cestovního ruchu v regionech. Vzhledem k tomu, že pro úspěšnou realizaci projektu je klíčová efektivní komunikace mezi koordinátorem a partnery, byly vytvořeny webové stránky projektu http://absorpce.kr-stredocesky.cz/. Na těchto stránkách je možné získat také bližší informace týkající se projektu.
Kontaktní údaje:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kubiš, tel.: 257 280 610, e-mail: zc.s-rk@jsibuk
http://absorpce.kr-stredocesky.cz

3.3.srop_1.jpg  3.3.srop_2.jpg  3.3.srop_3.jpg
  3.3.srop_4.jpg


Soubory ke stažení