Priorita 3 - Ze školy do práce

14.říjen 2008 13:58:37

Opatření 3.2. Podpora sociální integrace v regionech (GS Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji)

Název projektu: Ze školy do práce
Žadatel: Rytmus, o. s.
Partneři: Starozámecká restaurace, Benerest, s. r. o., MŠ Heřmaničky, MŠ Kamenice, Město Votice
Struktura financování:
Celkové náklady projektu: 1 381 119 Kč
Prostředky z EU (ESF): 1 104 895 Kč
Prostředky ze státního rozpočtu: 138 112 Kč
Prostředky z krajského rozpočtu: 138 112 Kč

Řešený problém a cíle projektu:
Posláním občanského sdružení Rytmus je podporovat děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením v tom, aby mohli žít, pracovat a vzdělávat se v běžných životních podmínkách obvyklých pro jejich vrstevníky. Mladí lidé, kteří odcházejí z praktických škol, nemají potřebné pracovní a sociální zkušenosti jako jejich vrstevníci z běžných středních škol. Z tohoto důvodu jsou více ohrožení nezaměstnaností. Cílem projektu bylo vytvořit model spolupráce mezi agenturou pro podporované zaměstnání, zaměstnavatelem, speciální (praktickou) školou a úřadem práce. Projekt byl určen pro mladé lidi s mentálním postižením, kteří jsou ve věku, kdy musí opustit praktickou školu. Jeho účelem bylo pomoci těmto lidem zorientovat se na trhu práce a pomocí tzv. tranzitního programu získat základní pracovní a sociální zkušenosti na otevřeném trhu práce. Dalším cílem projektu bylo vytvořit rekvalifikační kurz základní obsluhy počítače pro osoby sociálně znevýhodněné.
Projekt a jeho výstupy:
Projekt vytvořil model spolupráce mezi speciální školou, agenturou podporovaného zaměstnání, zaměstnavateli a úřadem práce na Benešovsku a Voticku. V rámci tranzitního programu si vyzkoušelo práci na běžných pracovištích pět studentů speciální školy. Služba byla prováděna podle metodiky podporovaného zaměstnávání a tranzitního programu, používané v o. s. Rytmus. Každý student měl vypracovaný svůj individuální plán praxe, na jehož vytváření a průběžném hodno-cení se sám podílel. Kromě studenta plán vytvářel pracovní konzultant, rodič, zástupce zaměstnavatele a zástupce speciální školy, popř. dětského domova. Po celou dobu realizace projektu byly průběžně hodnoceny pracovní dovednosti studentů. Na závěr došlo ke zhodnocení úspěšnosti tranzitního programu. Student obdržel hodnocení od zaměstnavatele a potvrzení o absolvování prvního roku tranzitního programu.Další dílčí aktivitou projektu byla realizace tzv. JOB-klubů – setkání studentů a pracovních konzultantů, kde probíhal nácvik a prohlubování sociálních dovedností. Témata setkání byla např.: "Jak se zabydlet v novém zaměstnání", "Firemní kultura, šikana nejen na pracovišti" a "Jednání se zaměstnavatelem". Témata se řídila potřebami uživatelů. Druhou linii projektu představoval rekvalifikační kurz "Základní obsluha PC". Byly vytvořeny pracovní listy a interaktivní CD, následně proběhl "testovací" běh rekvalifikačního kurzu. Celkem se uskutečnilo sedmnáct tříhodinových seminářů. Průběh kurzu byl monitorován, hodnocen a konzultován s odborným garantem. V květnu byla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR podána žádost o akreditaci rekvalifikačního kurzu. Kurz byl úspěšně akreditován dne 14. 6. 2006 pod č. j. 15 465/06-20/427 B. Následně proběhla jednání s úřady práce v Benešově a Příbrami ohledně nabídky kurzu pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Úřady práce v Benešově i Příbrami projevily zájem, v současné době probíhá jednání o realizaci kurzu.
Doporučení ostatním žadatelům:
"V průběhu realizace projektu nedošlo k žádným problémům, na které by bylo třeba reagovat. Zásadním a pro neziskovou organizaci ve své podstatě problémovým, až nebezpečným se ovšem ukázal systém proplácení nákladů projektu. Podle podmínek SROPu si musí žadatel zajistit finanční krytí celého projektu, dotaci získává až po jeho realizaci a prokázání vynaložených výdajů. V praxi to znamená, že si žadatel musí hradit realizaci projektu z "vlastních" prostředků a až po jeho ukončení čekat na dotaci. Tu ovšem kvůli složitosti systému žadatel neobdrží ihned po úspěšném vyúčtování projektu a musí na ni čekat delší dobu. Vzhledem k tomu, že si naše organizace musela finanční prostředky na předfinancování projektu půjčit, dostala se kvůli zdlouhavému procesu proplácení výdajů projektu do pozice dlužníka. Doporučení pro budoucí žadatele je tedy nasnadě: je to rozhodnutí, zda je vůbec v silách dané neziskové organizace za takových podmínek projekty realizovat. Projekt mohou podle našeho názoru realizovat pouze organizace, které mají silné zázemí, čímž je zúženo spektrum možných žadatelů."
Kontaktní údaje:
Rytmus, o. s., Agentura pro podporované zaměstnání, Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov
Tel.: 317 742 742, e-mail: gro.sumtyr@voseneb

rytmus_1.jpg  rytmus_2.jpg  rytmus_3.jpg


Soubory ke stažení