Priorita 2 - Komunitní síť Mnichovicka

14.říjen 2008 13:27:47

Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Název projektu: Komunitní síť Mnichovicka
Žadatel: Město Mnichovice
Partneři: Obec Hrusice, obec Chocerady, obec Kaliště, obec Mirošovice, obec Mukařov, obec Ondřejov, obec Stránčice, obec Struhařov, obec Stříbrná Skalice, obec Zvánovice
Struktura financování
Celkové náklady projektu: 3 588 293 Kč
Prostředky z EU (ERDF): 2 691 220 Kč
Prostředky ze státního rozpočtu: 358 829 Kč
Vlastní zdroje: 538 244 Kč

Řešený problém a cíle projektu:
Oblast Mnichovicka je značně členitá a rozmanitá, převažuje zde venkovské osídlení s nízkou hustotou obyvatelstva. To byly zřejmě hlavní důvody, proč nebylo pro komerční subjekty ekonomicky zajímavé investovat v tomto regionu do vybudování širokopásmových datových sítí. Přístup do datových sítí (zejména k internetu) byl pro občany a instituce sídlící v regionu velice omezený. Způsob připojení do datových sítí nesplňoval současné vysoké nároky ani u institucí veřejné správy. Tento neuspokojivý stav blokoval optimální rozšíření a využívání e-governmentu v regionu, z jehož prvků do té doby převažovaly pouze služby e-podatelen. Na technické limity dostupnosti internetu v regionu naráželo také provozování veřejně přístupných bodů k internetu (PIAP). Vinou nízké kvality a pomalého připojení nebyl o jejich využívání ze strany veřejnosti příliš velký zájem. Cílem projektu bylo proto vytvořit levnou, moderní a technicky vysoce pokročilou
alternativu k současným možnostem připojení do datových sítí v regionu, a tím zvýšit rozšíření internetu a dalších služeb datových sítí do domácností a firem. Projekt měl zároveň za úkol komplexně vyřešit připojení institucí veřejné správy do datových sítí, a rozšířit tak využívání možností e-governmentu. Vybudováním kvalitní datové sítě, umožněním efektivního využití služeb e-governmentu, stejně jako rozšířením a zvýšením atraktivity sítě PIAP pro občany dojde k významnému rozvoji informační společnosti v regionu. Možnost plného využití potenciálu datových sítí přispěje ke zvýšení atraktivity regionu pro investory a k růstu konkurenceschopnosti soukromého i veřejného sektoru v regionu.
Projekt a jeho výstupy:
 Hlavní aktivitou municipálního projektu města Mnichovice a jeho partnerů bylo vybudování komunitní datové sítě (KSM) na bázi mikrovlnného přenosu (Wi-Fi). Po technickém zabezpečení a vybudování datové sítě následovalo zřízení osmi nových PIAP (PC s monitorem, tiskárnou a připojením do KSM) na místech určených partnerskými obcemi, které byly společně se stávajícími PIAP zapojené do nově vybudované datové sítě. Všechna PC byla vybavena nainstalovaným a aktualizovaným operačním systémem, programovým vybavením (kancelářským programovým balíkem MS Office 2003 Basic a sadou programů, jako jsou např. Adobe Reader, Nero, Power DVD) a zabezpečena antivirovým a antispywarovým programem. Do komunitní sítě jsou postupně napojovány všechny veřejné instituce, které projevily zájem, včetně školních a předškolních zařízení a knihoven. Provozováním sítě byla pověřena příspěvková organizace města Mnichovice – Veřejné služby obce Mnichovice. V návaznosti na vybudování sítě se uskutečňují školení občanů v oblasti počítačové a informační gramotnosti, která pořádá provozovatel sítě. Projekt umožnil městu Mnichovice a partnerským obcím rozšířit na svých webových stránkách možnosti e-governmentu (oživení a zatraktivnění e-podatelen, provozování elektronické úřední desky, rozhraní pro komunikaci s VS Mnichovice, el. samoodečty vodného – VS Mnichovice).
Zahájení a průběh zkušebního provozu doprovázela propagační akce, informující jak o samotném projektu, tak o způsobu využití jeho výstupů (letáky, brožury, informace v regionálních médiích a periodikách). Byla také zřízena internetová stránka projektu www.mnichovice.info/sluzby/ksm/, na které jsou občané a instituce pravidelně informováni o aktuálním dění a možnostech využití datové sítě. Medializace a propagace projektu napomohly skutečnosti, že se podařilo ke stanovenému datu splnit plánovaný počet aktivních napojení a vytvořit reálné předpoklady k brzkému překročení plánovaného limitu v pokrytí a využívání sítě do konce roku 2006. Projekt vytvořil jedno pracovní místo na plný úvazek a jedno pracovní místo na 0,2 úvazku.
Doporučení ostatním žadatelům:
"Doporučujeme věnovat velkou pozornost správnému výběru technologie. Toto strategické rozhodnutí v žádném případě nelze ponechat pouze na dodavateli: na výběru konkrétních prvků s ohledem na dlouhodobý charakter a provozování sítě je třeba se podílet. V přípravné fázi projektu neza-pomeňte smluvně zabezpečit veškerá umístění technologií, projednat přívody energie a smluvně zajistit nepřetržitý přístup k nim. Velkým úskalím se v našem projektu ukázalo tzv. ,plánování od stolu‘. Doporučujeme veškerá umístění technologií fyzicky prověřit. Velkou pozornost věnujte terénnímu reliéfu, a pokud je projekt zpracováván v období vegetačního klidu, počítejte s rozvojem vegetace s ohledem na zajištění nezbytné viditelnosti v souvislosti s budováním sítí a technologií Wi-Fi. Z administrativního hlediska je nezbytné, aby celý přípravný a později realizační tým měly k dispozici veškeré dokumenty v jejich platných verzích. V rámci celé realizace se nám osvědčilo využívání elektronické komunikace, která všechny kroky nesmírně zrychluje. Po počátečních nezdarech jsme vytvořili sdílené dokumentační středisko (neveřejný webový portál). Zde byly shromažďovány všechny projektové a dokumentační materiály v jejich platných autorizovaných verzích a veškeré změny byly prováděny pouze po vzájemném odsouhlasení. Tento portál se později v rámci realizace přetvořil ve veřejný portál celého projektu s neveřejnou částí, sloužící uživatelům a správě sítě ke vzájemné výměně provozních informací."
Kontaktní údaje:
Město Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice
Miroslava Vojtíšková – tajemnice, Tel.: 323 640 113, e-mail: ofni.ecivohcinm@avoksitjov
Administrativní řízení projektu: Bc. Martin Matějovský, Tel.: 606 787 901, e-mail: zc.tnargorp@yksvojetam
Technické a realizační řízení projektu a jeho provozování:
Veřejné služby obce Mnichovice, Ondřejovská 709, 251 64 Mnichovice
Jiří Čánský, Tel.: 323 640 108, e-mail: zc.yksnac@irij

mnichovice_1.jpg  mnichovice_2.jpg   mnichovice_3.jpg


Soubory ke stažení