logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 23.10.2021 19:45:29  hodin


Právě jste na:  Domů > FAQ (upravuje se)

FAQ a doporučené dokumenty


Kategorie: 
Strana 1 z 3
Zobrazit položek na stránce
Stránky: 1 2 3 Další Poslední
Jak nejlépe (nejpřesněji) nastavit datum zahájení projektu a datum zahájení realizace projektu? Pravděpodobně to úzce souvisí se způsobilostí výdajů, a tedy tím, jestli projekt zakládá, nebo nezakládá veřejnou podporu (VP).
Vždy se musíte rozhodnout (a v projektu popsat), jestli projekt zakládá veřejnou podporu nebo ne. Dle toho pak nastavíte datum zahájení projektu. U projektu nezakládajícího VP je způsobilá i příprava projektu, která může být zahájena od 1.1. 2007. Ostatní výdaje jsou způsobilými ode dne registrace Žádosti o poskytnutí dotace. U projektu zakládajícího VP je nutné z hlediska způsobilosti výdajů počkat na potvrzení o přijatelnosti projektu, které vystaví ÚRR. Do té doby nesmí být zahájeny žádné stavební práce nebo učiněn právně závazný příslib objednávky zařízení, jinak by se celý projekt stal nezpůsobilým k podpoře. Kontrola přijatelnosti projektu probíhá max. do 20 pracovních dní od jejího zahájení. V Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti, které je rozesíláno do 5 pracovních dní od ukončení kontroly, Vás ŘO bude informovat o přesném datu vztahujícím se k počáteční způsobilosti výdajů. Harmonogram a finanční etapy projektu bude možno upravit při podpisu smlouvy (pokud by došlo k urychlení nebo zpomalení celého procesu).
Zdroj / doplňující informace: Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.3, Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy.Jestliže žadatel chybně nastaví režim veřejné podpory a tím financování projektu, je možné již při kontrole přijatelnosti toto napravit nebo bude projekt vyloučen?
V takovém případě Žádost nesplní jednu z podmínek přijatelnosti a bude vyřazena z dalšího procesu administrace. Kriteria přijatelnosti nejsou napravitelná (viz dokument Výběrová kritéria).
Zdroj / doplňující informace: Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.3, Výběrová kritéria, viz příloha č. 4 Pokynů pro žadatele a příjemce příslušné výzvy.Jestliže jedna aktivita projektu způsobí, že projekt zakládá VP, žadatel tuto aktivitu stanoví za nezpůsobilou, bude přesto na projekt pohlíženo jako na projekt zakládající VP?
Při posuzování projektu z hlediska VP (a vůbec při celkovém posuzování) se na projekt pohlíží vždy jako na celek. Zakládá-li jakákoli aktivita projektu VP, pak celý projekt zakládá VP. Řešením je spíše rozdělení projektu na 2 samostatné projekty, samozřejmě pokud je to možné a vhodné (efektivní).
Zdroj / doplňující informace: Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.3, Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy.Kde je hranice mezi přípravou projektové dokumentace a zahájením realizace projektu v případě projektu zakládajícího veřejnou podporu? Je možné si např. nechat vypracovat proj. dokumentaci od externí firmy, aniž by byl projekt klasifikován jako nezpůsobilý?
Ano, je možné si nechat vypracovat proj. dokumentaci od externí firmy, aniž by to v případě projektu zakládajícího veřejnou podporu znamenalo nezpůsobilost celého projektu. Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 čl. 2, odst. 1, písm. j) definuje zahájení prací na projektu jako "zahájení stavebních prací, nebo první právně závazný příslib objednávky zařízení s výjimkou předběžných studií proveditelnosti, podle toho, co nastane dříve." Pro snazší orientaci žadatelů ÚRR na svých webových stránkách vyvěsil přehled činností, u kterých specifikoval, zda mohou či nemohou být zahájeny přede dnem přijatelnosti projektu. Přehled naleznete zde.Povinný audit projektů – byla stanovena velikost projektu, kdy je tento audit povinný?
Ne, současné podmínky ROP nepožadují povinný audit projektů. Audit projektu je tudíž dobrovolný a náklady na něj nejsou způsobilé (pokud by ŘO stanovil povinnost auditu, tyto náklady budou způsobilé). Povinnost povinného auditu může být stanovena v budoucnu na základě zkušeností z prvních výzev.
Zdroj / doplňující informace: Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.3, Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy.Výkaz výměr stavby oceněný projektantem - součástí přílohy projektové dokumentace bude i podrobný výkaz výměr stavby oceněný projektantem podle ceníků ÚRS nebo jiných – zdroj ověření pro účelnost a hospodárnost nákladů projektu?
Ano, podrobný a oceněný výkaz výměr je součástí povinných příloh (konkrétně projektové dokumentace) a měl by být provázán s rozpočtem v Benefitu. Výkaz výměr je součástí zadávací dokumentace pro výběr dodavatele a oceněný výkaz výměr je podkladem pro posouzení účelnosti a hospodárnosti vynaložených prostředků.
Zdroj / doplňující informace: Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.3, Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy.Pojistná smlouva - do kdy ji musí příjemce uzavřít?
Doba pojištění musí začínat nejpozději dnem předcházejícím dni ukončení projektu a trvat po celou dobu udržitelnosti projektu. Je-li však doba udržitelnosti projektu delší než doba použitelnosti takového majetku, je příjemce povinen pojistit takový majetek na celou dobu použitelnosti majetku. Příjemce musí kopii pojistné smlouvy doložit nejpozději jako přílohu k závěrečné monitorovací zprávě.
Zdroj / doplňující informace: Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.3, Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy.Doklad o prokázání vlastnických vztahů - Případ, kdy je osoba (fyzická osoba- FO) 100 % vlastníkem s. r. o. FO vlastní pozemek, s. r. o. stavbu na něm. Žadatelem je s. r. o. Stačí pro vyjasnění vlastnických vztahů výpis z katastru nemovitostí? Nebo je požadováno také doložit nájemní smlouvu mezi FO a s. r. o. na pozemek?
V tomto případě se jedná o dva samostatné subjekty (mají 2 různá IČ), musíme vyžadovat nájemní smlouvu, resp. doklady k vlastnickým vztahům, která musí být platná min. po dobu udržitelnosti projektu.
Zdroj / doplňující informace: Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.3, Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy.Doklad o prokázání vlastnických vztahů - Na objekt, na kterém chceme v rámci projektu stavět, včetně přilehlých pozemků, budeme mít najemní smlouvu na cca 20 let s opcí koupě - je to tak možné?
Je třeba vyřešit předem, jestli budete chtít mít objekt v nájmu nebo jej budete chtít v rámci projektu koupit. Pokud se rozhodnete pro nájem, vždy je nutné, aby byl na celou dobu udržitelnosti, 20 let tedy bude stačit. Pokud byste jej chtěli kupovat, pak řešit smlouvou o smlouvě budoucí o následném odkupu (Pozor: v případě projektu zakládajícího veřejnou podporu musí být datum nabytí účinnosti až po získání potvrzení o přijatelnosti projektu ze strany ÚRR).
Zdroj / doplňující informace: Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.3, Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy.Doklad o prokázání vlastnických vztahů - V případě doložení smluvního vztahu s vlastníky pozemku máme smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou, je tuto smlouvu možné doložit? Může bý t u nájemních smluv výpovědní lhůta?
Jedna z možností, jak prokázat vlastnické vztahy, je doložení nájemní smlouvy, a to na dobu určitou, minimálně na dobu udržitelnosti projektu. Smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou není možná, protože nezaručuje, že bude trvat její platnost po celou dobu udržitelnosti.
Zdroj / doplňující informace: Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.3, Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy.Kupní smlouva / Smlouva o smlouvě budoucí jako jeden z požadovaných dokladů o prokázání vlastnických vztahů u nemovitostí, jejichž nákup je předmětem projektu (tj. je součástí způsobilých výdajů projektu) - projekty zakládající/nezakládající veřejnou podporu . Aby byl nákup nemovitostí způsobilým výdajem, je nezbytné, aby den úhrady kupní ceny byl u projektů nezakládajících veřejnou podporu stejný nebo pozdější než den registrace Žádosti o poskytnutí dotace a u projektů zakládajících veřejnou podporu v režimu nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 stejný nebo pozdější než den přijatelnosti projektu (viz příloha č. VII Pravidla způsobilých výdajů).
Kupní smlouva
Projekty nezakládající VP - Aby u projektů nezakládajících veřejnou podporu byl nákup nemovitostí způsobilým výdajem, je nezbytné, aby den úhrady kupní ceny byl stejný nebo pozdější než den registrace Žádosti o poskytnutí dotace (viz příloha č. VII Pravidla způsobilých výdajů).
Projekty zakládající VP - U projektů zakládajících veřejnou podporu v režimu nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 lze kupní smlouvu uzavřít nejdříve v den přijatelnosti projektu. Dnem přijatelnosti projektu se rozumí datum, které jako takové označí a příjemci písemně oznámí poskytovatel poté, co bude projekt shledán přijatelným z hlediska pravidel ROP. Bude-li uzavřena kupní smlouva přede dnem přijatelnosti projektu, bude tím porušena podmínka čl. 5 nařízení Komise (ES) č.1628/2006, neboť dojde k zahájení prací na projektu, a celý projekt se tím stane nezpůsobilý k poskytnutí dotace.
Smlouva o smlouvě budoucí o koupi nemovitosti
Projekty zakládající VP - v režimu nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 může Smlouva o smlouvě budoucí o koupi nemovitostí nabýt účinnosti nejdříve dnem přijatelnosti projektu. Nabytí účinnosti Smlouvy o smlouvě budoucí přede dnem přijatelnosti projektu je ve smyslu čl. 5 nařízení Komise (ES) č.1628/2006 považováno za zahájení prací na projektu a celý projekt se tím stane nezpůsobilým k poskytnutí dotace.
Projekty nezakládající VP - Aby u projektů nezakládajících veřejnou podporu byl nákup nemovitostí způsobilým výdajem, je nezbytné, aby den úhrady kupní ceny byl stejný nebo pozdější než den registrace Žádosti o poskytnutí dotace. Kupní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí (ve kterém bude žadatel zapsán jako vlastník) a snímek z kat. mapy žadatel předloží před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace.
Zdroj / doplňující informace: Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.3, Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy - zejm. příloha č. II (Povinné přílohy), č. VII (Pravidla způsobilých výdajů), Metodický pokyn č. 5, Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu.Bude na internetu zveřejněn vzor smlouvy o partnerství?
Ano, přehled doporučených náležitostí partnerské smlouvy je vyvěšen na www.ropstrednicechy.cz, v sekci Dokumenty k ROP > Pokyny pro přípravu Žádosti a příloh.Podklad pro posouzení finančního zdraví žadatele - jaký doklad předkládá NNO, která ze zákona nemusí podávat daňové přiznání?
NNO předloží účetní závěrku, kterou musí mít každá organizace.
Zdroj / doplňující informace: Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy (Příloha č. II Povinné přílohy).Je způsobilým výdajem finanční rezerva, pokud je zahrnuta v rozpočtu?
Tento výdaj není způsobilým výdajem, protože se nevztahuje ke konkrétní činnosti, případně ke konkrétním věcem a není dokladovatelný konkrétními čísly.
Zdroj / doplňující informace: Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.3, Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy (příloha č. VII Pravidla způsobilých výdajů, Příloha č. IX Způsobilé výdaje - jejich dokladování  a příklady jednotlivých typů výdajů).Musí zvláštním účtem projektu projít i nezpůsobilé výdaje projektu?
Nemusí. Zvláštní účet projektu slouží pro příjem dotace z RR, ale také jako podmínka pro způsobilost výdajů, tudíž každý způsobilý výdaj (platba dodavatelům) musí být na tomto účtu evidován, stejně jako případné příjmy projektu.
Zdroj / doplňující infomrace: Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy (kapitola IV.1).


Doklad o zajištění finančního krytí projektu - Je práce svépomocí - náklady vlastní práce - dokladem spolufinancování projektu?
Ne, spolufinancování lze dokládat pouze způsoby, které jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele a příjemce. Dobrovolnická práce není ani způsobilým výdajem ani způsobem, jak doložit spolufinancování projektu. Dobrovolnickou práci nelze zahrnout do % podílu žadatele na financování projektu.
Zdroj / doplňující informace: Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.3, Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy.Je nutno provádět pouze 1 výběrové řízení na dodavatele stavby nebo je možno rozdělit demoliční práce od stavebních a udělat výběrová řízení dvě? Lze zakázku na stavební práce rozdělit mezi více dodavatelů, např. samostatný elektrikář, zedníci, tesař apod.? Nejde o účelové rozdělení zakázky?
V uvedených případech by se jednalo o účelové rozdělení zakázky (všechny uvedené práce jsou stavební a mohou být provedeny jedním dodavatelem; tj. zakázka musí být zadána jedním zadávacím řízením). Základním pravidlem je, že příjemce musí dodržet zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Podle tohoto zákona je zakázáno účelově dělit zakázky, aby došlo ke snížení jejich předpokládané hodnoty pod . Zakázku lze rozdělit pouze v případech, pokud jednotlivé zakázky mají jiný okruh dodavatelů, tj. jeden dodavatel není schopen pokrýt všechny činnosti (formou dodávky nebo subdodávky). V tomto případě příjemce prokáže, že rozdělení zakázky je nutné.
Zdroj / doplňující informace: Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy (zejm. př. č. V Podmínky zadávání zakázek).Je způsobilým výdajem odměna zpracovateli v případě schválení projektu?
Tento výdaj není způsobilým výdajem, protože není jasně prokazatelný a dokladovatelný konkrétními čísly, např. timesheety, proto ji žadatel v případě, že se k ní ve smlouvě o dílo zavázal musí hradit z vlastních zdojů.
Zdroj / doplňující informace: Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.3, Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy (příloha č. VII Pravidla způsobilých výdajů, Příloha č. IX Způsobilé výdaje - jejich dokladování  a příklady jednotlivých typů výdajů).Záležitost členění uznatelných a neuznatelných nákladů - Projektant vyčlenil dle konzultace jako neuznatelné náklady projektu úřad a knihovnu. U těchto místností i fasádu a okna zámku. Celkem tedy tvoří tyto neuznatelné náklady cca 8 mil. Kč. Ve 2 NP je situován úřad a chodba. Tato chodba slouží jako přístup pro imobilní občany (vozíčkáře) do jedné části prohlídkového okruhu, zároveň bude součástí prohlídkového okruhu a budou v ní instalovány obrazy a fotografie. Tuto chodbu včetně fasády jsme zahrnuly do uznatelných nákladů. Chodba zároveň slouží i pro přístup do kanceláří (kanceláře včetně fasády na straně kanceláří jsou zahrnuty do neuznatelných nákladů). Je tento postup přijatelný?
Při posouzení způsobilosti/nezpůsobilosti nákladu je vždy třeba postupovat s ohledem na jejich nezbytnost vzhledem k naplnění cíle/cílů projektu v rámci podporovaných aktivit. Chodba jako taková by byla způsobilým výdajem (celá), protože se stane součástí prohlídkového okruhu, bez ní by prohlídkový okruh neměl smysl. Při výpočtu způsobilých a nezpůsobilých výdajů pro opravu fasády je třeba použít výpočet poměru, kterému odpovídá poměr podlahové plochy užívané k účelům CR (tj. součtu podlahových ploch prostorů využívaných k účelům CR; sem bude patřit i ta chodba, která je součástí prohlídkového okruhu = způsobilé výdaje) k ostatním plochám nevyužívaným pro účely CR (resp. součtu podlahových ploch využívaných k jiným účelům = nezpůsobilé výdaje).
Zdroj / doplňující informace: Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy (Příloha č. VII Pravidla způsobilých výdajů).Pokud již byly žadatelem uhrazeny výdaje na na projektovou dokumentaci, výdaje na přípravu dokumentace pro podání žádosti a dokumentaci nezbytnou pro úspěšnou realizaci projektu, je možné je zahrnout do způsobilých výdajů projektu, přestože tento výdaj nebyl uhrazen ze zvláštního účtu projektu a nebyl zaúčtován dle pravidel ROP? Ostatní podmínky způsobilosti jsou splněny (projekt nezakládá veřejnou podporu nebo je v režimu de minimis, náklad vznikl po 1. 1. 2007).
V případě, kdy žadatel neměl v době úhrady takového výdaje zřízen zvláštní účet projektu a úhradu provedl ze svého běžného účtu, je nutné tento výdaj zpětně profinancovat (refundovat) přes zvláštní účet projektu. Po zřízení zvláštního účtu žadatel/příjemce refunduje vynaloženou částku ze zvláštního účtu projektu na běžný účet, ze kterého byl výdaj uhrazen. Aby mohl být výdaj v žádosti o platbu považován za způsobilý, bude doložena úhrada takového výdaje jak výpisem ze zvláštního účtu, tak výpisem z běžného účtu. Za porušení pravidel ROP nebude v případě takového výdaje rovněž považováno nedodržení povinnosti žadatele vést oddělené účetnictví projektu, tzn. pokud takový náklad a výdaj nebude zaúčtován odděleně od účetních transakcí s projektem nesouvisejících (tj. na zvláštní analytické účty, nebo na samostatné hospodářské středisko či zakázku).
Zdroj / doplňující informace: Pokyny pro žadatele a příjemce příslušné výzvy (Povinnosti příjemce), Metodický pokyn č. 7.Strana 1 z 3   Stránky: 1 2 3 Další Poslední


transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentySchválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nabídka nepotřebného majetku říjen 2021    
Zápis ze 4. jednání VRR SČ dne 05.10.2021    
Rozpočtové opatření č. 8    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png