Metodické pokyny


Pokud dojde ke změnám či doplnění informací, které jsou součástí PPŽP pro danou výzvu, informuje o tom Řídící orgán ROP NUTS2 Střední Čechy žadatele/příjemce formou Metodického pokynu. Metodický pokyn bude zveřejněn na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz.


V případě, že se změna týká problematiky, již upravené Metodickým pokynem, může být přijat Dodatek tohoto pokynu.


V případě kontinuálních výzev (č. 90 - 97, 90a - 93a, 91b - 92b) může být Metodickým pokynem přijata nová verze Pokynů pro žadatele a příjemce, kde je kromě zapracování nových změn rovněž zohledněno znění předchozích metodických pokynů.


Pro lepší orientaci je uvedena tabulka platných Metodických pokynů pro jednotlivé výzvy a přiložen přehled vydaných metodických pokynů. Metodické pokyny, které byly upraveny Dodatkem nebo již nejsou platné, a pokyny týkající se projektů technické pomoci jsou uvedeny souhrnně v souboru „Archiv MP“.


KLIKNUTÍM ZVĚTŠÍTE:
Nové metodické pokyny:


Tabulka MP podle výzev: klikněte zde


Přehled vydaných MP pokynů: klikněte zde

Metodický pokyn č. 75 včetně dodatků - klikněte ZDE
Nový dodatek k Metodickému pokynu č. 90 platný od 13. 12. 2018
Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu č. 90
Schválen Výborem Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy dne 13. 12. 2018 usnesením č. 06-05/2018/VRRSČ


Nové metodické vysvětlení ze dne 10. 7. 2018

Metodické vysvětlení č. 1/2018 k povinnosti příjemců zachovat pracovní místa vytvořená v souvislosti s projektemSoubory ke staženíMetodické vysvětlení č. 1/2018 k povinnosti příjemců zachovat pracovní místa vytvořená v souvislosti s projektem    
Metodické vysvětlení č. 1/2016 k problematice sledování příjmů projektu    
Metodický pokyn č. 103 Aktualizace výzev - pořízení vozidel    
Metodické vysvětlení č.4/2013 - Upřesnění oddělené účetní evidence u výdajů a příjmů projektů financovaných z prostředků SČ (aktualizace 7.10.2013)    
Metodické vysvětlení č.3/2014 -k posuzování projektu z hlediska veřejné podpory v oblasti zdravotnictví    
Metodické vysvětlení č. 2/2013 k vedení analytické účetní evidence    
Metodické vysvětlení č. 2/2012    
Metodické vysvětlení č. 1/2012 (k výzvě č. 66)    
Metodické vysvětlení č. 1/2011    
Metodický pokyn č. 102 - publicita u negarantovaných smluv    
Metodický pokyn č. 101 - projekty realizované v 2016    
Metodický poky č. 100 - archivace u příjemce    
Metodický pokyn č. 99 s dodatky    
Metodický pokyn č. 98- aktualizace výzvy č. 85A (verze 1.1)    
Metodický pokyn č. 97 - dodatek č. 1    
MP 97- Povinnost příjemců oznamovat změny rozpočtu projektu.    
MP č. 96 - Prodloužení data pro předkládání posledních žádostí o platbu v kontinuální výzvě č. 90a    
Metodický pokyn č. 95 - prodloužení výzvy č. 88    
Metodický pokyn č. 94 - Aktualizace vybraných kapitol PPŽP    
MP 93- dodatek č. 1    
Dodatek č. 2 k MP 93- Úprava pravidel pro režim závěrečných výzev    
Metodický pokyn č. 93 – režim závěrečných výzev    
Metodický pokyn č. 92 - změna struktury financovani V92A    
Metodický pokyn č. 91 - aktualizace výzev č. 82 a 83    
Metodický pokyn č. 90: Úprava pravidel udržitelnosti projektu    
Metodický pokyn č. 89 - aktualizace výzvy č. 85    
Metodický pokyn č. 88 - ve znění dodatku č. 1    
Metodický pokyn č. 88 - prodloužení výzev č.82+83    
Dodatek č. 1 k MP č. 87    
Metodický pokyn č. 87 - aktualizace výzvy    
Dodatek č. 1 k MP č. 86    
Metodický pokyn č. 86 - aktualizace výzvy č. 85    
Dodatek č.1 k MP 85 - aktualizace postupů pro závěrečnou alokaci    
Metodický pokyn č. 85 - aktualizace postupu pro závěrečné alokace    
Metodický pokyn č. 84 - aktualizace výzev 79,80,82,83    
Metodický pokyn č. 83 s dodatky    
Metodický pokyn č. 82 - aktualizace výzev 76,91,92,93    
Metodický pokyn č. 81 - aktualizce výzvy č. 77 - MŠ    
Dodatek č.3 k MP č. 80 - kurz EUR - Kč - závěrečné výzvy    
Metodický pokyn č. 80 s dodatky    
Metodický pokyn č. 79 – Pravidla pro dokládání povinné přílohy „Doklad o zajištění finančního krytí projektu“ k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – projekty v režimu závěrečných výzev.    
Metodický pokyn č. 77 – Prodloužení data pro předkládání projektů a změna výše alokovaných prostředků u kolové výzvy č. 76 (oblastní nemocnice, obl. p. 3.2)    
Metodický pokyn č. 76 – úprava termínů pro podávání ŽoP u náhradních projektů    
Metodický pokyn č. 75 - pro projekty vytvářející příjmy včetně jeho dodatků    
Metodický pokyn č. 74 - aktualizace výzev č. 72, 73, 91b, 92b    
Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu č. 74 – aktualizace výzev č. 73 a 92B (upravení výše alokace)    
Metodický pokyn č. 73_Prodloužení termínu pro předkládání Žop_kont.výzvy_č.93a+97    
MP č. 72: Pravidla pro posuzování změn projektu (schváleno usnesením VRR č. 05-03/2013/VRRSČ)    
MP č. 71: Ukončení kontinuálních výzev č. 91a + č. 92a (schváleno usnesením VRR č. 04-03/2013/VRRSČ    
Metodický pokyn č. 70 - úprava pravidel pro kontrolu formálních náležitostí projektu (schváleno usnesením č. 07 - 02/2013/VRRSČ    
Metodický pokyn č. 69 - prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 91a, 93a, 92a + 97 (schváleno usnesením č. 06-02/2013/VRRSČ    
Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu č. 69 – prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 93A    
Metodický pokyn č. 68 - aktualizace kontin.výzvy č.90a-verze 1.2 (Technická pomoc)    
Metodický pokyn č. 67 - prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 91A, 92A a 97    
Metodický pokyn č. 66 - aktualizace dokumentů Technické pomoci    
Metodický pokyn č. 65 - prodloužení kontinuální výzvy č. 56 a č. 93a    
Metodický pokyn č. 64 - navýšení alokace výzvy č. 92a    
Metodický pokyn č. 63 - Aktualizace výzvy 91a    
Metodický pokyn č. 62 - Podmínky zadávání veřejných zakázek    
Metodický pokyn č. 62 - zadavani zakazek - dodatek č. 1    
Metodický pokyn č. 62 - zadavani zakazek - dodatek č. 2    
Metodický pokyn č. 62 – dodatek č. 3: Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS2 Střední Čechy    
Metodický pokyn č. 62 – dodatek č. 4    
Metodický pokyn č. 61 - Aktualizace kont. výzvy 56 + 92a    
Metodický pokyn č. 60 - Změna soupisky faktur a zavedení timesheetu    
Metodický pokyn č. 59 - Aktualizace výzvy č. 91a – oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center (IPRM) – rozšíření podporovaných typů zařízení služeb sociální péče o domovy pro seniory    
Metodický pokyn č. 58 - Postupy pro dokladování DPH v režimu přenesené daňové povinnosti v případě, kdy příjemce uplatňuje DPH do způsobilých výdajů projektu a vliv změny sazby DPH na rozpočet projektu    
Metodický pokyn č. 57 - Úprava podmínek vedení zvláštního bankovního účtu projektů spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy    
Metodický pokyn č. 55 - Úprava kritérií pro poskytnutí podpory s možností přerušení kontinuálních výzev    
Metodický pokyn č. 54 - Úprava podmínek při zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP SČ    
Metodický pokyn č. 53 – Upravení postupů pro předložení Zjednodušené žádosti o platbu    
Metodický pokyn č. 52 - Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 92a    
Metodický pokyn č. 51 včetně dodatků - nakládání s majetkem    
Metodický pokyn č. 50 - aktualizace výzvy č. 56 a 65 - navýšení prostředků    
Metodický pokyn č. 49 - prodloužení výzvy č. 94    
Metodický pokyn č. 48 - navýšení finančních prostředků u kontinuální výzvy č. 92a    
Metodický pokyn č. 47 - posuzování přijatelnosti projektu    
Metodický pokyn č. 46 - prodloužení data konečné ŽOP pro výzvu č. 54    
Metodický pokyn č. 45 - aktualizace výzvy č. 56    
Metodický pokyn č. 44 - aktualizace výzvy č. 91a    
Metodický pokyn č. 43 - změna podmínek výzvy č. 55    
Metodický pokyn č. 42 - Pravidla zachování nově vytvořených pracovních míst pro výzvy č. 1 – 64 a 91a – 93a    
Dodatek č.3 k MP 41 intervaly ŽoP    
Dodatek č. 2 k MP č. 41 - Pravidla pro předkládání ZjŽoP    
Dodatek č. 1 k MP 41 - Intervaly ŽoP - po úpravě VRR    
Metodický pokyn č. 41 - Pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu pro výzvy č. 1 – 64 a 91a – 93a    
Metodický pokyn č. 40 - Pravidla pro podávání Žádosti o poskytnutí dotace - Pravidla pro podávání Žádosti o poskytnutí dotace - povinné přílohy „projektová dokumentace“    
Metodický pokyn č. 39 - aktualizace výzvy 61    
Metodický pokyn č. 38 - aktualizace výzvy 56    
Metodický pokyn č. 37 - aktualizace výzvy 59    
Metodický pokyn č. 36 - Prodloužení výzvy 55    
Metodický pokyn č. 35 - Ukončení výzev 90, 91, 92 a 93    
Metodický pokyn č. 32 - Změny v monitorování projektů    
Metodický pokyn č. 31 - Povinnost příjemce dotace uspořádat veřejné zahájení a ukončení realizace projektu    
Metodický pokyn č. 30 - dodatek č. 1 - Pravidla pro projekty vytvářející příjmy    
Metodický pokyn č. 29 - dodatek č. 1 - Pravidla pro zřizování garance udržitelnosti    
Metodický pokyn č. 28 - pravidla pro provádění plateb    
Metodický pokyn č. 27 - dodatek č. 1 - uzavírání smluv a kontrola zadávacího řízení na hlavní předmět projektu    
Metodický pokyn č. 26 ve znění dodatku č. 2 - Pravidla pro posuzování změn projektu (přesuny mezi hlavními položkami rozpočtu).    
Metodický pokyn č. 25 - Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných ROP SČ    
Metodický pokyn č. 24 - limity vedlejších způsobilých výdajů projektové Žádosti    
Dodatek č. 1 k MP č. 24 – Změna části pravidel pro nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové Žádosti    
Metodický pokyn č. 23 - Hodnotící kritéria pro zadávání zakázek spolufinancovaných z ROP SČ    
Metodický pokyn č. 20 - Pravidla pro posuzování změn projektu    
Metodický pokyn č. 19 - dodatek č. 1    
Metodický pokyn č. 19 - prodloužení data konečné ŽOP pro výzvy č. 1-37    
Metodický pokyn č. 18 - dodatek č. 1 - Zástavní právo k majetku v projektech    
Metodický pokyn č. 17 - Pravidla pro obnovu voz.parku městské veř.dopravy - výzva č. 91    
Metodický pokyn č. 16 - Pravidla pro vedení zvláštního bankovního účtu projektu    
Metodický pokyn č. 15 - Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z ROP SČ + Dodatek č.1    
Metodický pokyn č. 13 - změna výše alokovaných prostředků na výzvu č. 21    
Metodický pokyn č. 12    
Metodický pokyn č. 11 - analýza rizik pro výzvy 9 - 18    
Metodický pokyn č. 10 - pravidla pro publicitu pro výzvy č. 1 - 18    
Metodický pokyn č. 9 - postupy pro realizaci a monitorování projektů TP    
Metodický pokyn č. 9 - dodatek č.1    
Metodický pokyn č. 8 - pokyny pro IPRM verze 1.1    
Metodický pokyn č. 7 - pravidla pro vedení analytického účetnictví a zvláštního bankovního účtu    
Metodický pokyn č. 6 - nahrazen MP č. 35    
Metodický pokyn č. 5 - změna vybraných částí pravidel ROP    
Archiv MP    
MP Aktualizace postupů pro stanovení zbytkových alokací jednotlivých oblastí podpory.    
Tabulka metodických pokynů podle výzev    
Přehled nových metodických pokynů aktuálně