logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 08.12.2021 22:04:24  hodin


Právě jste na:  Domů > Dokumenty k ROP > Metodické pokyny


Metodické pokyny


Pokud dojde ke změnám či doplnění informací, které jsou součástí PPŽP pro danou výzvu, informuje o tom Řídící orgán ROP NUTS2 Střední Čechy žadatele/příjemce formou Metodického pokynu. Metodický pokyn bude zveřejněn na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz.


V případě, že se změna týká problematiky, již upravené Metodickým pokynem, může být přijat Dodatek tohoto pokynu.


V případě kontinuálních výzev (č. 90 - 97, 90a - 93a, 91b - 92b) může být Metodickým pokynem přijata nová verze Pokynů pro žadatele a příjemce, kde je kromě zapracování nových změn rovněž zohledněno znění předchozích metodických pokynů.


Pro lepší orientaci je uvedena tabulka platných Metodických pokynů pro jednotlivé výzvy a přiložen přehled vydaných metodických pokynů. Metodické pokyny, které byly upraveny Dodatkem nebo již nejsou platné, a pokyny týkající se projektů technické pomoci jsou uvedeny souhrnně v souboru „Archiv MP“.


KLIKNUTÍM ZVĚTŠÍTE:
Nové metodické pokyny:


Tabulka MP podle výzev: klikněte zde


Přehled vydaných MP pokynů: klikněte zde

Metodický pokyn č. 75 včetně dodatků - klikněte ZDE
Nový dodatek k Metodickému pokynu č. 90 platný od 13. 12. 2018
Schválen Výborem Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy dne 13. 12. 2018 usnesením č. 06-05/2018/VRRSČ


Nové metodické vysvětlení ze dne 10. 7. 2018

Metodické vysvětlení č. 1/2018 k povinnosti příjemců zachovat pracovní místa vytvořená v souvislosti s projektemSoubory ke staženíMetodické vysvětlení č. 1/2018 k povinnosti příjemců zachovat pracovní místa vytvořená v souvislosti s projektem    
Metodické vysvětlení č. 1/2016 k problematice sledování příjmů projektu    
Metodický pokyn č. 103 Aktualizace výzev - pořízení vozidel    
Metodické vysvětlení č.4/2013 - Upřesnění oddělené účetní evidence u výdajů a příjmů projektů financovaných z prostředků SČ (aktualizace 7.10.2013)    
Metodické vysvětlení č.3/2014 -k posuzování projektu z hlediska veřejné podpory v oblasti zdravotnictví    
Metodické vysvětlení č. 2/2013 k vedení analytické účetní evidence    
Metodické vysvětlení č. 2/2012    
Metodické vysvětlení č. 1/2012 (k výzvě č. 66)    
Metodické vysvětlení č. 1/2011    
Metodický pokyn č. 102 - publicita u negarantovaných smluv    
Metodický pokyn č. 101 - projekty realizované v 2016    
Metodický poky č. 100 - archivace u příjemce    
Metodický pokyn č. 99 s dodatky    
Metodický pokyn č. 98- aktualizace výzvy č. 85A (verze 1.1)    
Metodický pokyn č. 97 - dodatek č. 1    
MP 97- Povinnost příjemců oznamovat změny rozpočtu projektu.    
MP č. 96 - Prodloužení data pro předkládání posledních žádostí o platbu v kontinuální výzvě č. 90a    
Metodický pokyn č. 95 - prodloužení výzvy č. 88    
Metodický pokyn č. 94 - Aktualizace vybraných kapitol PPŽP    
MP 93- dodatek č. 1    
Dodatek č. 2 k MP 93- Úprava pravidel pro režim závěrečných výzev    
Metodický pokyn č. 93 – režim závěrečných výzev    
Metodický pokyn č. 92 - změna struktury financovani V92A    
Metodický pokyn č. 91 - aktualizace výzev č. 82 a 83    
Metodický pokyn č. 90: Úprava pravidel udržitelnosti projektu    
Metodický pokyn č. 89 - aktualizace výzvy č. 85    
Metodický pokyn č. 88 - ve znění dodatku č. 1    
Metodický pokyn č. 88 - prodloužení výzev č.82+83    
Dodatek č. 1 k MP č. 87    
Metodický pokyn č. 87 - aktualizace výzvy    
Dodatek č. 1 k MP č. 86    
Metodický pokyn č. 86 - aktualizace výzvy č. 85    
Dodatek č.1 k MP 85 - aktualizace postupů pro závěrečnou alokaci    
Metodický pokyn č. 85 - aktualizace postupu pro závěrečné alokace    
Metodický pokyn č. 84 - aktualizace výzev 79,80,82,83    
Metodický pokyn č. 83 s dodatky    
Metodický pokyn č. 82 - aktualizace výzev 76,91,92,93    
Metodický pokyn č. 81 - aktualizce výzvy č. 77 - MŠ    
Dodatek č.3 k MP č. 80 - kurz EUR - Kč - závěrečné výzvy    
Metodický pokyn č. 80 s dodatky    
Metodický pokyn č. 79 – Pravidla pro dokládání povinné přílohy „Doklad o zajištění finančního krytí projektu“ k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – projekty v režimu závěrečných výzev.    
Metodický pokyn č. 77 – Prodloužení data pro předkládání projektů a změna výše alokovaných prostředků u kolové výzvy č. 76 (oblastní nemocnice, obl. p. 3.2)    
Metodický pokyn č. 76 – úprava termínů pro podávání ŽoP u náhradních projektů    
Metodický pokyn č. 75 - pro projekty vytvářející příjmy včetně jeho dodatků    
Metodický pokyn č. 74 - aktualizace výzev č. 72, 73, 91b, 92b    
Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu č. 74 – aktualizace výzev č. 73 a 92B (upravení výše alokace)    
Metodický pokyn č. 73_Prodloužení termínu pro předkládání Žop_kont.výzvy_č.93a+97    
MP č. 72: Pravidla pro posuzování změn projektu (schváleno usnesením VRR č. 05-03/2013/VRRSČ)    
MP č. 71: Ukončení kontinuálních výzev č. 91a + č. 92a (schváleno usnesením VRR č. 04-03/2013/VRRSČ    
Metodický pokyn č. 70 - úprava pravidel pro kontrolu formálních náležitostí projektu (schváleno usnesením č. 07 - 02/2013/VRRSČ    
Metodický pokyn č. 69 - prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 91a, 93a, 92a + 97 (schváleno usnesením č. 06-02/2013/VRRSČ    
Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu č. 69 – prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 93A    
Metodický pokyn č. 68 - aktualizace kontin.výzvy č.90a-verze 1.2 (Technická pomoc)    
Metodický pokyn č. 67 - prodloužení data pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 91A, 92A a 97    
Metodický pokyn č. 66 - aktualizace dokumentů Technické pomoci    
Metodický pokyn č. 65 - prodloužení kontinuální výzvy č. 56 a č. 93a    
Metodický pokyn č. 64 - navýšení alokace výzvy č. 92a    
Metodický pokyn č. 63 - Aktualizace výzvy 91a    
Metodický pokyn č. 62 - Podmínky zadávání veřejných zakázek    
Metodický pokyn č. 62 - zadavani zakazek - dodatek č. 1    
Metodický pokyn č. 62 - zadavani zakazek - dodatek č. 2    
Metodický pokyn č. 62 – dodatek č. 3: Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS2 Střední Čechy    
Metodický pokyn č. 62 – dodatek č. 4    
Metodický pokyn č. 61 - Aktualizace kont. výzvy 56 + 92a    
Metodický pokyn č. 60 - Změna soupisky faktur a zavedení timesheetu    
Metodický pokyn č. 59 - Aktualizace výzvy č. 91a – oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center (IPRM) – rozšíření podporovaných typů zařízení služeb sociální péče o domovy pro seniory    
Metodický pokyn č. 58 - Postupy pro dokladování DPH v režimu přenesené daňové povinnosti v případě, kdy příjemce uplatňuje DPH do způsobilých výdajů projektu a vliv změny sazby DPH na rozpočet projektu    
Metodický pokyn č. 57 - Úprava podmínek vedení zvláštního bankovního účtu projektů spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy    
Metodický pokyn č. 55 - Úprava kritérií pro poskytnutí podpory s možností přerušení kontinuálních výzev    
Metodický pokyn č. 54 - Úprava podmínek při zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP SČ    
Metodický pokyn č. 53 – Upravení postupů pro předložení Zjednodušené žádosti o platbu    
Metodický pokyn č. 52 - Změna výše alokovaných prostředků na kontinuální výzvu č. 92a    
Metodický pokyn č. 51 včetně dodatků - nakládání s majetkem    
Metodický pokyn č. 50 - aktualizace výzvy č. 56 a 65 - navýšení prostředků    
Metodický pokyn č. 49 - prodloužení výzvy č. 94    
Metodický pokyn č. 48 - navýšení finančních prostředků u kontinuální výzvy č. 92a    
Metodický pokyn č. 47 - posuzování přijatelnosti projektu    
Metodický pokyn č. 46 - prodloužení data konečné ŽOP pro výzvu č. 54    
Metodický pokyn č. 45 - aktualizace výzvy č. 56    
Metodický pokyn č. 44 - aktualizace výzvy č. 91a    
Metodický pokyn č. 43 - změna podmínek výzvy č. 55    
Metodický pokyn č. 42 - Pravidla zachování nově vytvořených pracovních míst pro výzvy č. 1 – 64 a 91a – 93a    
Dodatek č.3 k MP 41 intervaly ŽoP    
Dodatek č. 2 k MP č. 41 - Pravidla pro předkládání ZjŽoP    
Dodatek č. 1 k MP 41 - Intervaly ŽoP - po úpravě VRR    
Metodický pokyn č. 41 - Pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu pro výzvy č. 1 – 64 a 91a – 93a    
Metodický pokyn č. 40 - Pravidla pro podávání Žádosti o poskytnutí dotace - Pravidla pro podávání Žádosti o poskytnutí dotace - povinné přílohy „projektová dokumentace“    
Metodický pokyn č. 39 - aktualizace výzvy 61    
Metodický pokyn č. 38 - aktualizace výzvy 56    
Metodický pokyn č. 37 - aktualizace výzvy 59    
Metodický pokyn č. 36 - Prodloužení výzvy 55    
Metodický pokyn č. 35 - Ukončení výzev 90, 91, 92 a 93    
Metodický pokyn č. 32 - Změny v monitorování projektů    
Metodický pokyn č. 31 - Povinnost příjemce dotace uspořádat veřejné zahájení a ukončení realizace projektu    
Metodický pokyn č. 30 - dodatek č. 1 - Pravidla pro projekty vytvářející příjmy    
Metodický pokyn č. 29 - dodatek č. 1 - Pravidla pro zřizování garance udržitelnosti    
Metodický pokyn č. 28 - pravidla pro provádění plateb    
Metodický pokyn č. 27 - dodatek č. 1 - uzavírání smluv a kontrola zadávacího řízení na hlavní předmět projektu    
Metodický pokyn č. 26 ve znění dodatku č. 2 - Pravidla pro posuzování změn projektu (přesuny mezi hlavními položkami rozpočtu).    
Metodický pokyn č. 25 - Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných ROP SČ    
Metodický pokyn č. 24 - limity vedlejších způsobilých výdajů projektové Žádosti    
Dodatek č. 1 k MP č. 24 – Změna části pravidel pro nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové Žádosti    
Metodický pokyn č. 23 - Hodnotící kritéria pro zadávání zakázek spolufinancovaných z ROP SČ    
Metodický pokyn č. 20 - Pravidla pro posuzování změn projektu    
Metodický pokyn č. 19 - dodatek č. 1    
Metodický pokyn č. 19 - prodloužení data konečné ŽOP pro výzvy č. 1-37    
Metodický pokyn č. 18 - dodatek č. 1 - Zástavní právo k majetku v projektech    
Metodický pokyn č. 17 - Pravidla pro obnovu voz.parku městské veř.dopravy - výzva č. 91    
Metodický pokyn č. 16 - Pravidla pro vedení zvláštního bankovního účtu projektu    
Metodický pokyn č. 15 - Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z ROP SČ + Dodatek č.1    
Metodický pokyn č. 13 - změna výše alokovaných prostředků na výzvu č. 21    
Metodický pokyn č. 12    
Metodický pokyn č. 11 - analýza rizik pro výzvy 9 - 18    
Metodický pokyn č. 10 - pravidla pro publicitu pro výzvy č. 1 - 18    
Metodický pokyn č. 9 - postupy pro realizaci a monitorování projektů TP    
Metodický pokyn č. 9 - dodatek č.1    
Metodický pokyn č. 8 - pokyny pro IPRM verze 1.1    
Metodický pokyn č. 7 - pravidla pro vedení analytického účetnictví a zvláštního bankovního účtu    
Metodický pokyn č. 6 - nahrazen MP č. 35    
Metodický pokyn č. 5 - změna vybraných částí pravidel ROP    
Archiv MP    
MP Aktualizace postupů pro stanovení zbytkových alokací jednotlivých oblastí podpory.    
Tabulka metodických pokynů podle výzev    
Přehled nových metodických pokynů aktuálně    
transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 11    
Rozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nabídka nepotřebného majetku říjen 2021    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png