logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 27.01.2022 20:35:14  hodin


Právě jste na:  Domů > Úřad Regionální rady > Oddělení > Oddělení Udržitelnost projektů a platby


Oddělení Udržitelnost projektů a platby zajišťuje zejména tyto činnosti:


V oblasti monitoringu a evaluace

 • spolupracuje na vypracování postupů a navrhuje úpravy v metodických postupech upravujících monitoring, evaluaci, udržitelnost a uzavírání programu v rámci ROP,
 • zajišťuje spolupráci s NOK včetně účasti v pracovních skupinách PS JMS, PS Monitoring, PS Evaluace a PS Ukončování,
 • zajišťuje implementaci a správu monitorovacích IS (Benefit7, Monit7+, MSC2007)
 • zajišťuje přístup zaměstnanců ROP do IS MONIT7+ a MSC2007,
 • zajišťuje sběr a zaznamenávání dat o ROP do IS MONIT7+ a MSC2007 v požadovaném rozsahu a termínech,
 • zajišťuje a kontroluje validitu dat v monitorovacích IS, kontroluje dodržování lhůt jejich zadávání do monitorovacích IS,
 • zajišťuje a kontroluje přenos dat do IS Monit7 a MSC2007 koordinuje a zajišťuje testování kvality a zajišťuje aktuálnost dat v IS MONIT7+ a MSC2007 pomocí testovacích sestav definovaných NOK,
 • zajišťuje komunikaci s MMR ohledně provozu MSC2007,
 • dohlíží na řádné poskytování provozní podpory aplikace BENEFIT7, IS MONIT7+ a MSC2007 ze strany MMR, TESCO SW a S&T včetně testování jejich funkčnosti,
 • zajišťuje uchování požadavků na úpravy monitorovacích IS v tištěné podobě a zodpovídá za jejich zadávání v rámci požadavkového systému MITIS,
 • koordinuje a zajišťuje podporu Monitorovacího výboru ROP v rámci povinností Sekretariátu MV,
 • koordinuje a zajišťuje analyzování dat o ROP,
 • zajišťuje vypracování pravidelných monitorovacích zpráv (zprávy o realizaci, výroční zprávy a závěrečné zprávy o provádění ROP, resp. zprávy o finančním a věcném pokroku ROP),
 • zajišťuje evaluační činnosti ROP,
 • zodpovídá za zveřejnění monitorovacích zpráv a jejich distribuci daným subjektům,
 • spolupracuje s NOK a EK na ex-post evaluaci ROP a souhrnných strategických evaluacích NSRR,
 • zajišťuje zveřejnění výstupů evaluací a jejich poskytnutí NOK, zajišťuje uchování výstupů evaluací v tištěné podobě a v podobě monitorovacích zpráv,
 • zajišťuje vypracování podkladů pro monitorovací a evaluační zprávy NOK.

V oblasti udržitelnosti projektů

 • zajišťuje příjem a kontrolu monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu,
 • zajišťuje vypořádání změn podmínek projektů v udržitelnosti,
 • zajišťuje vypracování plánu fyzických kontrol v udržitelnosti,
 • zajišťuje následnou kontrolu ve veřejné správě po ukončení projektu (po dobu udržitelnosti),
 • zpracovává podklady pro odvody za porušení závazných předpisů při udržitelnosti projektů,
 • zajišťuje přípravu projektů po skončení doby udržitelnosti a ostatních dokumentů oddělení k archivaci dle Spisového a skartačního řádu vč. jeho příloh a v souladu s interními postupy ROP.

V oblasti realizace projektů

 • zajišťuje příjem a kontrolu monitorovacích zpráv a hlášení o realizaci projektu,
 • zajišťuje data o projektech pro monitorovací IS,
 • zajišťuje vypořádání změn podmínek realizace projektů,
 • zajišťuje průběžnou kontrolu ve veřejné správě v průběhu realizace projektu,
 • zajišťuje realizaci administrativních úkonů spojených s odstoupením jedné ze stran od smlouvy, ve spolupráci s Finančním a právním oddělením,
 • zajišťuje komunikaci s příjemci v době realizace projektů,
 • zajišťuje příjem, vypořádání nedostatků a schválení zjednodušené žádosti o platbu,
 • vypracovává souhrnnou žádost o platbu (předání PCO),
 • zajišťuje zpracování podkladů pro certifikaci výdajů,
 • zpracovává podklady pro korekce, případné odvody za porušení závazných předpisů při realizaci projektů.

V oblasti metodiky

 • zajišťuje aktualizace programového a prováděcího dokumentu ROP,
 • zajišťuje aktualizaci metodik a postupů pro subjekty implementační struktury ROP,
 • zajišťuje aktualizaci metodik a postupů pro žadatele a příjemce ROP,
 • zajišťuje podporu při výkladu metodiky a postupů pro subjekty implementační struktury ROP,
 • zajišťuje podporu při výkladu metodik a postupů pro žadatele a příjemce,
 • zajišťuje provázanost metodik a postupů pro ROP s metodikami NOK a metodikami Ministerstva financí,
 • zajišťuje zveřejnění metodik a postupů pro ROP a jejich distribuci příslušným subjektům,
 • zajišťuje aktualizaci popisu řídících a kontrolních systémů,
 • spolupracuje na zpracování podkladů pro certifikaci výdajů,

·        spolupracuje při přípravě manuálů pro uzavírání, ukládání a archivaci dokumentů

 • metodicky zajišťuje plnění funkce manažera rizik ROP.

V oblasti rozpočtu 

 • připravuje návrh rozpočtu Regionální rady, zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontroluje jeho čerpání,
 • sestavuje rozpočtový výhled jako nástroj pro střednědobé finanční plánování,
 • sestavuje návrh ročního rozpočtu Regionální rady,
 • organizuje a koordinuje práce spojené s přípravou návrhu rozpočtu Regionální rady,
 • sestavuje ve spolupráci s věcně příslušnými útvary úřadu podrobný rozpočet Regionální rady,
 • vede evidenci schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření, realizuje schválená rozpočtová opatření, průběžně aktualizuje schválený rozpočet Regionální rady,
 • zpracovává finanční analýzy,
 • zabezpečuje výkon předběžné řídící kontroly správcem rozpočtu v rozsahu podle zákona o finanční kontrole.

V oblasti financování ROP

 • spolupracuje na vytváření a navrhuje úpravy metodických postupů týkajících se finančního řízení,
 • provádí převody prostředků z rozpočtu Regionální rady na účet příjemce,
 • spolupracuje s příslušnými útvary úřadu při certifikaci výdajů,
 • vypracovává podklady pro potřeby monitoringu,
 • zajišťuje disponibilní finanční prostředky v rozpočtu Regionální rady,
 • spolupracuje s PCO.

V oblasti účetnictví  

 • vede účetnictví a zaznamenává údaje o všech akcích týkajících se správy prostředků ze SF, CF a státního rozpočtu do informačního systému,
 • vede účetnictví o vlastním hospodaření Regionální rady,
 • zpracovává stanovené finanční a účetní výkazy Regionální rady,
 • vede evidenci účetních dokladů, z nichž vyplývá finanční plnění,
 • podle podkladů příslušných útvarů úřadu vystavuje a vede evidenci vydaných faktur,
 • zpracovává podklady pro analytickou a rozborovou činnost,
 • zabezpečuje výkon předběžné řídící kontroly hlavním účetním v rozsahu dle zákona o finanční kontrole,
 • zabezpečuje styk s bankou,
 • provádí finanční vypořádání a sestavuje návrh závěrečného účtu Regionální rady,
 • zabezpečuje evidenci pohledávek a zajišťuje podklady k jejich vymáhání.
 • spolupracuje s Provozním oddělením na inventarizaci majetku,
 • zpracovává dokladovou inventarizaci.

 

V oblasti technické asistence

 

 • zpracování projektového záměru na základě výzvy OP TP,
 • zpracování projektové žádosti o podporu z programu OP TP,
 • zajištění komunikace s ŘO OP TP,
 • příprava a realizace projektu OP TP v portálu pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů IS KP 14+,
 • zpracování žádostí o platbu a zpráv o realizaci k projektu OP TP,
 • aktualizace finančního plánu a rozpočtu projektu,
 • spolupráce na vypracování prostupů a úpravy v metodických postupech týkajících se činnosti oddělení, tj. upravujících TP,
 • účast na pracovních skupinách  k TP,
 • zajištění koordinace TP,
 • spolupráce na hodnocení a výběru dodavatelů pro projekty TP,
 • určení zdroje financování a způsobilosti výdajů,

·        zajišťuje ukládání a archivaci dokumentů v oblasti TP.

 

     V oblasti právní

 

 • zajišťuje komplexní právní podporu pro jednotlivé oddělení,
 • zajišťuje s věcně příslušným oddělením zabezpečení úkonů spojených se zadáváním zakázek úřadu,
 • zabezpečuje přípravu a uzavírání smluv,
 • zabezpečuje agendu registru smluv dle zákona, zajišťuje kontrolu správnosti postupu příjemců dotace při zadávání zakázek a veřejných zakázek spolufinancovaných z ROP,
 • zajišťuje posouzení slučitelnosti dokumentů ROP s právními předpisy EU a ČR,
 • spolupracuje s Provozním oddělením při zabezpečení výkonu personálních činností na úseku pracovněprávních vztahů pro zaměstnance, tj. zejména činnosti související se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru a záležitosti s tím spojené,
 • spolupracuje s Provozním oddělením při zabezpečení agendy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • podílí se na zabezpečení právního vymáhání pohledávek v souladu s vnitřním předpisem,
 • navrhuje řediteli, příp. vedoucím oddělení, řešení právních problémů prostřednictvím spolupráce s externími specialisty,
 • zajišťuje aktualizaci Závazných postupů pro uplatňování finančních korekcí,
 • zajišťuje řešení nesrovnalostí a vede daňová řízení s příjemci podpory,
 • zabezpečuje agendu výběrových řízení,
 • vede a aktualizuje profil zadavatele,
 • zajišťuje agendu žádostí o informace dle zákona,
 • zajišťuje vyřizování stížností.

 

Vykonává další činnosti stanovené Operačním manuálem ROP a vnitřními předpisy.

 

( Platnost: od 1.1.2020)transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 12    
Rozpočtové opatření č. 11    
Rozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png