logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 23.01.2022 14:19:56  hodin


Právě jste na:  Domů > Úřad Regionální rady > Oddělení > Provozní oddělení

Provozní oddělení zajišťuje zejména tyto činnosti:


V oblasti personální

 • zabezpečuje ve spolupráci s Finančním a právním oddělením výkon personálních činností na úseku pracovněprávních vztahů pro zaměstnance, tj. zejména činnosti související se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru a záležitosti s tím spojené,
 • zabezpečuje ve spolupráci s Finančním a právním oddělením agendu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • zajišťuje souhrnné práce při správě a ochraně personálních spisů,
 • připravuje ve spolupráci s Finančním a právním oddělením návrhy vnitřních právních norem v pracovněprávní oblasti a oblastech souvisejících a vytváří základní vnitřní dokumenty vztahující se k této oblasti činnosti,
 • zabezpečuje plnění povinností zaměstnavatele, které vyplývají z právních předpisů pro oblast pracovněprávních vztahů,
 • organizuje a metodicky usměrňuje výběr nových zaměstnanců,
 • zabezpečuje uplatňování zásad rovné příležitosti.

V oblasti práce a mezd

 • koordinuje vypracování popisů pracovních činností,
 • vyhotovuje nezbytné podklady pro mzdové účetnictví,
 • vede potřebné evidence zaměstnanců a mezd se všemi náležitostmi pro zajištění předepsaných informačních a statistických záležitostí,  
 • podílí se na zpracování podkladů pro sestavení rozpočtu mzdových / platových prostředků a ostatních osobních výdajů včetně souvisejících výdajů na sociální a zdravotní pojištění,
 • zabezpečuje komplexně agendu sociálního a zdravotního pojištění a zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech,
 • zajišťuje agendu daní zaměstnanců se všemi náležitostmi vyplývajícími z právních předpisů,
 • zajišťuje agendu nemocenského pojištění v plném rozsahu, který zaměstnavateli přísluší,
 • vyhotovuje podklady pro posouzení nároku na sociální dávky,
 • zabezpečuje činnosti vyplývající z předpisů o sociálním zabezpečení. 

 

V oblasti vzdělávání

 • zpracovává analytické a koncepční materiály v oblasti vzdělávání zaměstnanců,
 • zpracovává vnitřní předpisy pro zajištění vzdělávání,
 • komplexně organizuje a zajišťuje úkoly v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců,
 • zveřejňuje nabídku vzdělávacích akcí pro zaměstnance,
 • zodpovídá za vedení (vykazování) údajů za oblast vzdělávání, zejména údajů o účasti na vzdělávacích programech a o potřebách a požadavcích zaměstnavatele na zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců,
 • zabezpečuje zvyšování kvalifikace zaměstnanců,
 • zabezpečuje jazykovou přípravu zaměstnanců -dle podmínek MMR,
 • kontroluje termíny splnění předepsaného vzdělávání,
 • provádí kontrolu charakteristik pracovního místa z hlediska dodržení všech náležitostí požadovaného vzdělání,
 • podílí se na návrhu rozpočtu prostředků na vzdělávání a kontroluje jeho čerpání,
 • podílí se na vytváření účinného systému vnitřní kontroly a na hodnocení účinnosti vzdělávacích programů,
 • zajišťuje vybavenost úřadu odbornou literaturou na základě požadavků vedoucích oddělení v souladu s koncepcí vzdělávání,
 • zodpovídá za vedení předepsané dokumentace z hlediska úplnosti a požadovaných náležitostí.

 

V oblasti péče o zaměstnance

 • podílí se na vytvoření Pravidel tvorby a používání prostředků sociálního fondu Regionální rady a jejich aktualizaci,
 • podílí se na sestavení návrhu rozpočtu sociálního fondu na příslušné období,
 • zabezpečuje čerpání sociálního fondu v souladu se schválenými pravidly,
 • zabezpečuje záležitosti závodní preventivní péče.

V oblasti majetkové

 • zajišťuje evidenci a provádění inventarizace movitého majetku Regionální rady,
 • dohlíží nad včasným proplácením termínovaných plateb,
 • zajišťuje materiálně-technické zásobování pro úřad, tzn. nákup kancelářské, rozmnožovací a spotřební techniky, včetně potřebných náhradních dílů,
 • vede evidenci všech používaných razítek úřadu,
 • spolupracuje s Finančním a právním oddělením při právním vymáhání pohledávek,
 • v souladu s vnitřním předpisem se podílí na zajišťování úkonů spojených se zadáváním zakázek.

V oblasti IT

 • zajišťuje provoz počítačové sítě Úřadu, její údržbu a opravy závad,
 • zajišťuje provoz subsystémů a aplikací umístěných na serverech počítačové sítě,
 • zajišťuje bezpečnost IS na ÚRR včetně zálohování dat,
 • zajišťuje vypracování havarijního plánu IS, seznamuje uživatele IS s havarijním plánem,
 • zajišťuje technickou podporu pracovních stanic a aplikací ve správě Úřadu, zajišťuje vztahy s dodavateli výpočetní a kancelářské techniky a programového vybavení a současně se podílí na zabezpečení účelného hospodaření s výpočetní technikou a programovým vybavením.

 

V oblasti archivace

 •  připravuje dokumenty k archivaci a jejich následnému trvalému uložení, kontrola uzavřených dokumentů před trvalým uložením,
 •  metodicky vede ostatní oddělení v oblasti přípravy dokumentů k archivaci
 •  zpracovává manuály pro uzavírání, ukládání a archivaci dokumentů
 • provádí organizační a evidenční činnost,
 • provádí kompletaci složek v GINISU,
 • zabezpečuje plnění povinností, které vyplývají z právních předpisů pro oblast archivnictví, tj. zejména: organizace příručních spisoven a centrální spisovny, archivace v souladu se Spisovým a skartačním řádem, aktualizace Spisového a skartačního řádu a příloh, komunikace s Oblastním archivem v Praze,
 • zajišťuje řešení problémů elektronického systému spisové služby s poskytovatelem elektronické spisové služby
 • zajišťuje vedení úřední desky úřadu,
 • spolupracuje na přípravě projektů po skončení doby udržitelnosti a ostatních dokumentů ROP k archivaci dle Spisového a skartačního řádu vč. jeho příloh a v souladu s interními postupy ROP.


V oblasti publicity

 • zajišťuje využívání informačních nástrojů dle podmínek OP TP,
 • zodpovídá za evidenci a uložení veškeré dokumentace o provedených informačních opatřeních,
 • zajišťuje tvorbu a provoz webových stránek ROP (po věcné stránce),
 • zajišťuje zveřejnění seznamu schválených projektů a příjemců pomoci z ROP,
 • zajišťuje dodržování pravidel legislativy ES a pravidel ROP pro publicitu při provádění informačních a komunikačních opatření ze strany ŘO ROP,
 • zajišťuje poskytování informací o ROP,
 • zajišťuje dodržování pravidel publicity dle podmínek OP TP.

Vykonává další činnosti stanovené Operačním manuálem ROP a vnitřními předpisy.


 (Platnost od: 1.1.2018)transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 12    
Rozpočtové opatření č. 11    
Rozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png