Systém výzev v rámci Regionálního operačního programu pro Střední Čechy

Na základě plánu výzev jsou vyhlašovány Výborem Regionální rady výzvy v jednotlivých oblastech podpory.

V textu Výzvy nalezne žadatel informace o zaměření dané výzvy (prioritní osa, oblast podpory a její cíle, podporované aktivity), o příjemcích podpory, formy a výši podpory, výši alokovaných prostředků, minimální a maximální přípustné výši celkových způsobilých výdajů projektu, způsobilých výdajích, územním vymezení a době trvání projektu, kriteriích pro poskytnutí podpory, náležitostech žádosti o poskytnutí podpory a o termínu předkládání žádosti. Tyto informace jsou blíže specifikovány v Pokynech pro žadatele a příjemce v kapitole Upřesnění podmínek pro výzvu ROP NUTS 2 Střední Čechy.