logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 23.01.2022 12:57:11  hodin


Právě jste na:  Domů > Dokumenty k ROP > Programové dokumenty

Programové dokumenty k ROP

Regionální operační program pro region soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy (dále jen ROP NUTS 2 Střední Čechy) představuje hlavní programový dokument, určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007–2013. Vychází z platných strategických a programových materiálů kraje, zároveň zohledňuje hlavní strategické a programové dokumenty určující obecné priority rozvoje České republiky a Evropské unie jako celku.

Příprava ROP NUTS 2 Střední Čechy probíhala na bázi partnerské spolupráce všech klíčových aktérů. Zpracování programu koordinovala a jednotlivé výstupy schvalovala Řídící skupina ROP NUTS 2 Střední Čechy, v níž byli zastoupeni reprezentanti kraje, měst a obcí. Své připomínky k analytické i návrhové části programu mohli aktivně při veřejných projednáváních a veřejném připomínkování uplatnit zástupci obcí, mikroregionů, podnikatelské a neziskové sféry. V rámci konzultačního procesu byli osloveni zástupci cca 40 měst a obcí, 70 mikroregionů a zástupci cca 170 neziskových organizací. Konzultační proces byl rovněž podpořen v rámci projektu „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů“ podpořeného z opatření 3.3 SROP, do kterého bylo zapojeno 25 partnerů kraje. Zaměření intervencí bylo rovněž diskutováno s reprezentanty resortů tak, aby se eliminovaly potenciální překryvy mezi regionálními a sektorovými operačními programy.

Souběžně s přípravou ROP NUTS 2 Střední Čechy probíhalo v souladu s legislativou EU a ČR Strategické hodnocení dopadu na životní prostředí (SEA) a ex – ante hodnocení připravovaného programového dokumentu. Součástí přípravy SEA bylo také veřejné připomínkování tohoto dokumentu.

Programový dokument Regionální operační program pro region soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy byl po schválení vládou ČR spolu s ex-ante hodnocením programu (zařazeno do textu programového dokumentu) a SEA předán Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které jej v lednu 2007 zaslalo společně s ostatními operačními programy ke schválení Evropské komisi.

Dne 5. 6. 2007 obdržel Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy ze strany EK připomínky k programovému dokumentu, jejichž vypořádání společně s novou verzí programového dokumentu zaslal EK prostřednictvím MMR ČR a informačního systému SFC dne 26. 6. 2007.

Od prosince 2006 probíhala příprava Prováděcího dokumentu k Regionálnímu operačnímu programu pro NUTS 2 Střední Čechy (PD ROP), který detailněji rozvádí programový dokument ROP NUTS 2 Střední Čechy. PD ROP popisuje oblasti podpory, a to zejména z hlediska věcného zaměření, formy podpory a její výše, cílových skupin, veřejné podpory a způsobilých výdajů. PD ROP dále obsahuje podrobný finanční rámec programu (jak na úrovni prioritních os, tak na úrovni oblastí podpory), základní pravidla pro způsobilé výdaje a rámcovou analýzu programu ve vztahu k veřejné podpoře. PD ROP také podrobněji rozvádí implementaci programu, vč. vymezení úloh subjektů, které jsou do implementace zapojeny.  

Na konci května 2007 proběhlo veřejné připomínkování první verze PD ROP, která byla následně schválena VRR dne 19. 6. 2007. Tato verze může být ještě upravena, a to na základě výsledků jednání s Evropskou Komisí, vyjasnění zaměření dalších operačních programů majících synergii k ROP SČ (taktéž na základě jednání s EK) a po dopracování metodiky k integrovanému plánu rozvoji měst (IPRM).


Soubory ke staženíZávěr screeningového šetření MŽP - revize ROP 2011    
Prováděcí dokument verze 7.0    
Prováděcí dokument ROP SČ verze 6.0 - po aktualizaci VRR 1.3.2012    
Posouzení vlivů změn ROP na životní prostředí a veřejné zdraví    
Programový dokument ROP SČ oficiální verze k 3.12.07    
Programový dokument ROP SČ oficiální verze k 3.12.07 - anglická verze    
Socio-ekonomická analýza k ROP - plná verze    
Vypořádání připomínek k SEA ROP NUTS 2 Střední Čechy    
Zápis z veřejného projednávání SEA ROP    
SEA - prezentace - veřejné projednávání    
SEA - vyhodnocení    
Evropa 2020    
Oznámení koncepce - změna ROP Střední Čechy    
Revize Programového dokumentu ROP SČ, schváleno EK dne 14.1.2011    
Revize Programového dokumentu ROP SČ, schváleno EK dne 22.12.2011    
Revize Programového dokumentu ROP SČ, schváleno EK dne 31.10.2012    
transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 12    
Rozpočtové opatření č. 11    
Rozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png