logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 27.01.2022 20:40:43  hodin


Právě jste na:  Domů > Evaluace > 2011 - Uskutečněné evaluační projekty

Uskutečněné evaluační projekty v roce 2011

Evaluační aktivity v roce 2011 jsou prováděny na základě "Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy na rok 2011". Tento evaluační plán vychází z "Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007 – 2013", který detailněji rozpracovává a konkretizuje.

Realizované evaluační projekty:

"Analýza pokroku realizace ROP SČ"
Hlavním cílem této evaluace bylo k 31. 12. 2010 vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci a plnění cílů ROP SČ a identifikovat případné problematické oblasti. Evaluace byla realizována interně v období od ledna do února 2011 a byla zaměřena do následujících oblastí:

 • vyhodnocení pokroku v čerpání finančních prostředků,
 • vyhodnocení plnění indikátorů a cílů ROP SČ,
 • identifikace problémových a rizikových oblastí, kde pokrok nedosahuje požadovaného tempa,
 • návrh případných doporučení.

Řešení projektu se skládalo ze tří dílčích analýz:
Analýza 1 – se týkala statistického vyhodnocení předpokládaného finančního a věcného pokroku ROP SČ prostřednictvím projektů, které byly k sledovaným datům již buď ukončeny, nebo v realizaci anebo alespoň schváleny VRR k financování.
Analýza 2 – zjištěné výsledky z předchozí analýzy byly porovnány s plánovanými cílovými hodnotami indikátorů a cíli ROP SČ.
Analýza 3 – na základě předchozích analýz byly identifikovány ty oblasti, kde pokrok v realizaci ROP SČ nedosáhl požadovaného stupně.  

Analýzy byly provedeny pro každou oblast podpory zvlášť. Výsledky za jednotlivé oblasti podpory byly poté syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a také na úroveň celého ROP SČ. Projekt byl ukončen Závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení. Tuto Zprávu naleznete v přiloženém dokumentu níže.


 

„Evaluace realizace Komunikačního plánu ROP SČ“

 

Hlavním cílem této evaluace bylo vyhodnotit realizaci a splnění cílů Komunikačního plánu ROP SČ za období 2007 – 2010 a v důsledku toho vyhodnotit posun v míře povědomí široké veřejnosti o strukturálních fondech EU resp. ROP SČ v regionu soudržnosti Střední Čechy. Evaluace byla realizována za spolupráce nezávislé evaluátorské společnosti Akses, spol. s r. o. v období od února do května 2011.

Evaluace se skládala ze dvou samostatných analýz, a to z analýzy zaměřené na zjištění míry povědomí široké veřejnosti o fondech EU a z analýzy zaměřené na vyhodnocení naplňování cílů stanovených v komunikačním plánu ROP SČ. Provedené aktivity směřovaly do následujících oblastí:

 • provedení dotazníkového šetření,
 • identifikace skupin občanů (a regionů - okresů), u kterých se míra povědomí výrazně liší,
 • vyhodnocení stanovených cílů KoP,
 • návrh konkretizace vhodných aktivit KoP,
 • návrh případných opatření pro zvýšení míry povědomí veřejnosti o ROP SČ (fondech EU).

Projekt byl ukončen Závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení. Tuto Zprávu naleznete v přiloženém dokumentu níže. Poradenské služby při přípravě regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro programové období 2014 - 2020“.


Hlavním cílem tohoto projektu bylo navržení doporučení pro nastavení regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro budoucí programové období 2014-2020. Projekt byl zpracován externím způsobem, společností Deloitte Advisory s.r.o a jeho realizace probíhala od května do listopadu 2011.

Součástí projektu bylo i zpracování střednědobé evaluace realizace ROP SČ.

Cílem střednědobé evaluace bylo přezkoumat zejména míru účelnosti a účinnosti realizace programu, případně vybrané oblasti nebo tématu na základě ukazatelů (především výstupu a výsledku) získaných prostřednictvím informačního monitorovacího systému a posouzení kvality, relevance a úrovně naplnění těchto ukazatelů. Dále byla prostřednictvím střednědobé evaluace posouzena úspornost (hospodárnost) a provedena predikce udržitelnosti účinků realizace ROP SČ.

Zpracování střednědobé evaluace obsahovalo následující dílčí analýzy:


 • Analýza pokroku realizace a plnění stanovaných cílů ROP SČ – analýza finančního a věcného pokroku
 • Vyhodnocení přínosu ROP SČ k horizontálním tématům a pro region
 • Vyhodnocení efektivnosti implementační struktury a monitorovacího systému - analýza efektivnosti implementační struktur, analýza informačního monitorovacího systému, analýza výběrových kritérií
 • Návrh doporučení
Celý projekt byl ukončen závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení. V přiložených dokumentech níže je možné nalézt krátký výtah ze Střednědobé evaluace realizace ROP SČ a Návrh priorit programového dokumentu regionu soudržnosti Střední Čechy pro programové období 2014 – 2020. Komplexní závěrečná zpráva je k dispozici na Úřadu Regionální rady.

 

V souvislosti s touto problematikou je zde i publikována studie zpracovaná nezávislou expertkou týkající se možnosti rozšíření působnosti stávajících ROP v ČR pro programové období 2014-2020

na základě zkušeností z ostatních členských států EU.transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 12    
Rozpočtové opatření č. 11    
Rozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png